Stanowisko w sprawie artykułu z Dziennika Bałtyckiego

W odniesieniu do artykułu z „Dziennika Bałtyckiego” wyjaśniam, że wszystkie zarzucane nam rzekome nieprawidłowości były szczegółowo analizowane i wyjaśniane. W ubiegłym roku szkolnym Stowarzyszenie Umarłych Statutów żądało od nas zmian w systemie oceniania, a ponieważ nasza odpowiedź nie była satysfakcjonująca, wniosło na naszą placówkę skargę do Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Przeprowadzona kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości z zakresie niezgodności z prawem i zasadności stosowanego przez nas systemu.

Odnosząc się do konkretów, stwierdzam, że:

Sformułowania, które przytacza Stowarzyszenie na rzecz Praworządności w Szkołach nie wynikają wprost z przepisów prawa. Jest to interpretacja przepisów tego stowarzyszenia.

Ustawa o systemie oświaty nie zabrania w żaden sposób stosowania średniej ważonej. Ocena śródroczna/ końcowa wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych, z których każda ocenia poziom bieżących osiągnięć ucznia w danym roku i odzwierciedla poziom opanowania wiadomości i umiejętności w stosunku do podstawy programowej. Roczna ocena jest niezależna od oceny śródrocznej, ponieważ wystawiana jest na podstawie wszystkich ocen cząstkowych zdobytych w roku szkolnym.

Jest to system bardzo obiektywny i sprawiedliwy, który uniemożliwia kierowanie się przez nauczyciela sympatią, wyczuciem i tym podobnymi nieobiektywnymi kryteriami. Ustalone wagi pozwalają zróżnicować oceny w zależności od rodzaju wykonanego zadania. Nie można porównać oceny z pracy sprawdzającej jedną umiejętność i oceny ze sprawdzianu, w czasie którego weryfikujemy znajomość kilku zagadnień z podstawy programowej. Średnia ważona jest tylko technicznym sposobem przeliczenia.

Wystawiając oceny śródroczne lub roczne, nie stosujemy żadnych alternatywnych praw matematyki. Rada Pedagogiczna ustaliła, że przykładowo ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego średnia ocen jest wyższa niż 5,60 (odnosi się to do całej skali oceniania). W większości szkół jest to 0,75.

Pragnę nadmienić, że poruszając się w granicach prawa, szkoły posiadają autonomię w kwestii regulacji statutowych. Żądanie dostosowania statutu do interpretacji stowarzyszenia jest nieuprawnione.

Krzysztof Jankowski – dyrektor ZSP 3