Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych).

Postępowanie rekrutacyjne dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły prowadzone jest na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) kandydata.

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych, klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia rozpoczyna się 29 marca 2021 r., zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w Zarządzeniu Nr 3250//2021/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2021 r.

Wszelkie informacje o obowiązujących terminach oraz wymaganych dokumentach i kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym znajdują się pod adresem: https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/rekrutacja-do-klas-i-na-rok-szkolny-2021-2022,554587