1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Gdyni, adres do korespondencji: 81-589 Gdynia ul.Nagietkowa 73 , e-mail sekretariat@sp47.edu.gdynia.pl

2. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą między innymi na podstawie przepisów prawa oświatowego, w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Szkoły, a także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego, realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

5. Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

6. W przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.

7. Odbiorcami Państwa są upoważnieni pracownicy Administratora, Organ Prowadzący Szkołę, Kuratorium Oświaty, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego oraz podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

8. W związku z wykorzystaniem takich serwisów jak Facebook lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.

9. Przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).