kucharz

ZAPRASZAMY NA DOMOWE OBIADY

Odpłatność za obiady: październik 2021

Ilość dni żywieniowych: 20 dni x 3,50 zł = 70 zł (bez dnia 14
października)

Uwaga:
14.10.2021 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, szkoła zapewnia
opiekę świetlicową dla najmłodszych uczniów.

Kwota do zapłaty z uwzględnieniem obiadu w dniu 14 października:
Ilość dni żywieniowych: 21 dni x 3,50 = 73,50 zł

Wpłaty za październik należy dokonać do 25 września.

Prosimy o terminowe wpłaty za obiady. Uczniowie, za których nie dokonano wpłat za żywienie, nie otrzymają posiłku. Nieaktywna karta obiadowa spowoduje, że system odmowi wydania posiłku. Wpłaty za obiady po terminie będą rozliczone jako nadpłaty.

Ważne informacje

Wpłat należy dokonywać przelewem do 25. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy (nie dotyczy września i stycznia) na konto szkoły, podając w tytule: imię i nazwisko i klasę, do której uczęszcza dziecko.

PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4900 0000 8902 3084 3389

W szkole obowiązuje elektroniczny system do rozliczeń za obiady Loca. Uczniowie chcący skorzystać z obiadów zobowiązani są do odbioru karty obiadowej w pokoju nr 69. Karta jest ważna przez cały okres nauki w naszej szkole. Po zakończeniu nauki lub rezygnacji z żywienia uczeń zobowiązany jest zdać kartę. W przypadku zagubienia karty koszt nowej 6 zł. Płatność i odbiór nowej karty w pokoju nr 69.

Odpisy

Odpis za obiad należy zgłosić na dzień przed terminem obiadu, którego dotyczy zgłoszenie. W celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt telefonicznie (58 6290037 w.11) lub mailowo na adres: intendent@zsp3gdynia.pl na dzień wcześniej do godz. 15:00.

dzieci w stołówce podczas obiadu