Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdyni.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa została stworzona w oparciu o standardy W3C i WCAG 2.0. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Strona została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż data ich publikacji jest wcześniejsza od daty wejścia w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre zdjęcia i elementy graficzne mogą nie posiadać wypełnionego tzw. atrybutu alt, w którym zawarte są opisy odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.
 • pewne dokumenty opublikowane na stronie nie posiadają wymaganej struktury,
 • niektóre załączniki opublikowane są formie skanów.

Wygląd strony

 • witryna posiada przejrzystą nawigację,
 • można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • zastosowano prawidłowy kontrast, wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła,
 • możliwa jest zmiana rozmiaru czcionki,
 • możliwa jest zmiana kontrastu strony,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Sozańska, a.sozanska@classroom.zsp3gdynia.pl

Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 58 629 00 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdyni znajduje się przy ulicy Nagietkowej 73.

Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Nagietkowej oraz trzy boczne wejścia – jedno od ulicy Miętowej, dwa od ulicy Gorczycowej. Są one ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Aby dostać się do głównego budynku, należy pokonać plac apelowy, następnie schody oraz drzwi wejściowe – otwierane ręcznie.

Portiernia usytuowana jest przy wejściu głównym, a jej pracownicy są oddelegowani do udzielania informacji.

Szkoła posiada parking dla pracowników szkoły, inne samochody można parkować przy ulicy. Na parkingu nie mamy wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Budynek wyposażony jest w jedną toaletę dostosowaną do osób z niepełnosprawnościami (przy szkolnej świetlicy). W pawilonie I oraz w pawilonie III zainstalowane są platformy schodowe.

Dyrektor placówki wyraża w szczególnych przypadkach zgodę na wejście osobie z psem asystującym.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.